За нас
Услуги
Счетоводство
Данъци
Експертизи
Клиенти Одит на ГФО
Доклад за Прозрачност
 Контакти

                                                           За Нас                                                            

Илияна Петрова Баева е дипломиран икономист от ВИИ "КАРЛ МАРКС" ,сега УНСС гр. София през 1974 год.
От 1974 год.до 1980 год съм работила като началник на ТРЗ отдел в книжната фабрика в гр. Костенец
От 1980 год съм Главен счетоводител на следните предприятия:
- Химически завод гр. Костенец до 1985г.
- Птицекомбинат с Бхотот до 1987 год
- МЗ " Н.Й. Вапцаров"гр. Плевен понастоящем публично дружестово "ВАПЦАРОВ" АД до1996 год.а след 1996 до 2007 год. съм била търговски пълномощник вече като дипломиран експерт сечетоводител по финансово счетоводната дейност на дружеството без право да заверявам годишните финансови отчети на дружеството, през годините.
През 1992 година се дипломирах като Дипломиран експерт счетоводител и понастоящем съм регистриран одитор с право на одиторски проверки с диплома под № 0126.
В годините съм одитирала предприятия от :
- металолене
- шивашка промишленост
- хранително вкусова , пивоварна и винарска промишленост
-селскостопанство и поспециално птицевъдство и разстениевъдство
- търговия
- предприятия в несъстоятелност и в ликвидация
- обувната промишленост
- ремонтна дейност
- преработка на дървесина
-проекти по европейските фондове
Живея в гр. Плевен ,но одитирам и в градовете :гр. Дупница,гр. Свищов гр. Несебър гр. Троян и др. населени места.